روش های حمل و نقل نت باکس

رویه‌های ارسال

آیکن تایید

 کلیه سفارشات با مبلغ کل بیش از ۵۰۰ هزار تومان به سراسر کشور رایگان ارسال می شود.

آیکن تایید

کلیه سفارشات شهر تهران (مناطق ۲۲گانه) و شهر کرج اگر تا قبل از ساعت ۱۴ روز کاری (شنبه تا چهارشنبه غیرتعطیل) ثبت شده باشند، در همان روز از طریق پیک ارسال می شوند و اگر بعد از ساعت ۱۴ ثبت شده باشند، روز کاری بعد ارسال خواهند شد.  روز پنج‌شنبه این ساعت به ۱۲ کاهش می‌یابد.

آیکن تایید

 سفارشات با مقصدی غیر از شهر تهران (مناطق ۲۲گانهو شهر کرج   اگر تا قبل از  ساعت ۱۵ ثبت شده باشند در همان روز   از طریق پست پیشتاز ارسال  شده و در صورتی که بعد از ساعت ۱۴ ثبت شوند، روز کاری بعد پست پیشتاز خوهند شد.   روز پنج‌شنبه این ساعت به ۱۲ کاهش می‌یابد.

روش های حمل و نقل نت باکس

رویه‌های ارسال

کلیه سفارشات با مبلغ کل بیش از ۵۰۰ هزار تومان به سراسر کشور رایگان ارسال می شود. کلیه سفارشات شهر تهران (مناطق ۲۲گانه) و شهر کرج اگر تا قبل از ساعت ۱۴ روز کاری (شنبه تا چهارشنبه غیرتعطیل) ثبت شده باشند، در همان روز از طریق پیک ارسال می شوند و اگر بعد از ساعت ۱۴ ثبت شده باشند، روز کاری بعد ارسال خواهند شد.  روز پنج‌شنبه این ساعت به ۱۲ کاهش می‌یابد. سفارشات با مقصدی غیر از شهر تهران (مناطق ۲۲گانه) و شهر کرج   اگر تا قبل از  ساعت ۱۵ ثبت شده باشند در همان روز   از طریق پست پیشتاز ارسال  شده و در صورتی که بعد از ساعت ۱۴ ثبت شوند، روز کاری بعد پست پیشتاز خوهند شد.   روز پنج‌شنبه این ساعت به ۱۲ کاهش می‌یابد.